Schade tijdens een bedrijfsuitje. Is de werkgever aansprakelijk?

Bron: Tarik El-Ghani


Wilt u meer weten over Desiré?

Klik dan op haar visitekaart!


Schade tijdens een bedrijfsuitje

De zomer is halverwege. Voor veel organisaties betekent dat ook weer tijd voor de bedrijfsuitjes, borrels en barbecues.  Uw medewerkers kijken er terecht al met veel plezier naar uit. Logisch dat u als werkgever hierbij niet als eerste denkt aan risico’s en mogelijk letsel en schadeclaims die daarbij komen kijken. Ook tijdens een bedrijfsuitje/- borrel zit een ongeval soms in een klein hoekje. Wat als zich de situatie voor doet dat een werknemer tijdens een uitje schade lijdt of aan een derde (bijvoorbeeld een collega) toebrengt.


Rots in de branding op het gebied van arbeidsrecht


U bent en blijft werkgever en heeft derhalve een zorgplicht. Als werkgever dient u te zorgen voor een veilige werkomgeving. Een werkgever is verplicht om het werk van haar werknemers zodanig in te richten en maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt (art. 7:658 BW). Daarbij is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werk lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.Uitoefening van de werkzaamheden
Indien een werknemer schade heeft geleden tijdens of kort na een bedrijfsuitje-/borrel kan de werkgever aansprakelijk zijn voor deze schade indien er sprake is van geleden schade in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden. Dit wordt in de rechtspraak ruim uitgelegd. Bij de beoordeling kunnen onder meer de volgende omstandigheden van belang zijn:

  • Is er een ongevallen verzekering afgesloten?
  • Vindt het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel plaats onder werktijd of eigen tijd?
  • Vindt het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel plaats op de werkplek of op een externe locatie?
  • Is de werknemer verplicht (al dan niet vanuit zijn functie, de zogenaamde morele plicht) aanwezig te zijn bij het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel of is aanwezigheid / deelname vrijwillig?
  • Betrof het een risicovolle activiteit en zijn beschermingsmaatregelen uitgedeeld / veiligheidsmaatregelen genomen / zijn er instructies gegeven?

Bedrijfsuitjes zijn niet altijd zonder risico. Alhoewel bedrijfsuitjes altijd met de beste bedoelingen worden georganiseerd, kan het faliekant misgaan. Berucht is het voorbeeld van het dramatisch verlopen uitstapje van medewerkers van drogisterijketen Kruidvat. Tijdens een vlottocht op het riviertje de Rekken raakte het vlot een stuw en sloeg om. Twee medewerksters kwamen daarbij om het leven. 

LeestipUitspraak in de zaak tegen de verdachte van het vlotongeval op de rivier De B., waarbij twee medewerksters van drogisterijketen Kruidvat om het leven zijn gekomen.


Ook tijdens een bedrijfsuitje zorgt u goed voor uw medewerkers


Plannen van een bedrijfsuitje
Afhankelijk van het antwoord op deze vragen, kan eventueel worden aangenomen dat de door de werknemer geleden schade in het kader van de uitoefening van zijn werk is geschied en dus dat de werkgever mogelijk aansprakelijk is voor de door de werknemer geleden schade. Het is verstandig als werkgever bij het plannen van een bedrijfsuitje/-borrel hierbij stil te staan en waar nodig maatregelen te nemen om aansprakelijkheid voor schade zoveel als mogelijk te voorkomen. De onderlinge professionele verhoudingen mogen niet uit het oog worden verloren. Vriendschap en werk, gezelligheid en professionaliteit, meedoen en grenzen bewaken, dat blijft een lastige combinatie.


Onze AAmezing juristen
Heb je vragen over bedrijfsuitjes of werkgeversaansprakelijkheid, neem dan contract op met onze AAmezing juristen. U kunt hiervoor gebruik maken van ons juridisch portaal.